CONDICIONS GENERALS DE VENDA ONLINE2017-05-16T11:33:16+01:00

CONDICIONS GENERALS DE VENDA ONLINE (VERSION US) (VERSION FR)
TRADERSALERTES BY TARGET DIFFUSION

Les presents Condicions de Generals venda online s’estableixen entre:

1. – D’una part, la societat mercantil andorrana “TARGET DIFFUSION, SLU”, constituïda mitjançant escriptura pública autoritzada pel Notari, Sra. Rosa Maria FERRÀNDIZ ESTEVE, el dia 10 de maig de 2016, sota el número 1014 del seu protocol; inscrita al Registre de Societats del Govern d’Andorra el dia 11 de maig de 2016, amb el número 16289, Llibre S-245, Folis 391 a 400; amb domicili social a l’Avinguda de Joan Martí, 81-83, Edifici Torb, 1r.-4ª, de la vila i parròquia d’Encamp. La societat “TARGET DIFFUSION, SLU” és titular administrativa del negoci “TARGET DIFFUSION”, amb número de Registre de Comerç i Indústria 926768 Y de data 20 d’abril de 2017, i propietària de la marca “TRADERSALERTES”.

2. – I, per l’altra, qualsevol persona que realitzi una comanda on-line. A partir d’ara endavant “EL CLIENT”.
La formació online i el material corresponent s’expediran a qualsevol país d’Europa. Per veure les condicions d’expedició s’haurà de consulta directament a la pàgina www.tradersalertes.com, on trobarà les instruccions corresponents.
Aquestes condicions sols són aplicables als consumidors directes i, sota cap concepte, està permesa la revenda de qualsevol material formatiu, equipaments informàtics, manuals o catàlegs, adquirits gràcies al present contracte.
La contractació de la formació online de “trader” així com del material formatiu corresponent o altres productes, implica l’acceptació d’aquestes Condicions Generals per part del CLIENT, així com qualsevol altra condició que pugui ser especificada amb posterioritat.

PRIMER
Les presents Condicions Generals de Venda Online, tenen com a finalitat fixar la forma de contractar la formació i la venda de manuals i equipaments proporcionats per “TRADERSALERTES”, marca de la societat mercantil andorrana “TARGET DIFFUSIONS, SLU”.

SEGON
EL CLIENT pot contractar la seva formació i recepció de material didàctic, a través de:
• Email: info@tradersalertes.com
• Web: tradersalertes.com.

EL CLIENT en el moment de realitzar la seva comanda o contractar una formació, haurà de facilitar les dades personals que li siguin sol·licitades a través de qualsevol dels mitjans ans esmentats, excepte si ja ha comprat amb anterioritat i disposa de número com a client. Quan tingui la cistella plena, ha de designar l’adreça d’entrega, ja sigui una adreça física o be un E-mail, i validar la forma de pagament. En aquest moment quedarà signat el contracte entre ambdues parts, amb l’acceptació per part del CLIENT dels preus, de la descripció ja sigui dels productes o de la formació així com de les presents Condicions Generals.

Totes les comandes es troben sotmeses, ja sigui a la disponibilitat dels productes (manuals, catàlegs, equip informàtic,…) com de la corresponent formació online. En el cas que existissin problemes en el subministrament, “TRADESALERTES” informarà al CLIENT, en un termini no superior a CINC (5) dies. El CLIENT podrà obtenir la informació corresponent en tradersalertes.com. En el cas que, no es pogués donar compliment a la comanda, el CLIENT rebrà em reemborsament de la quantitat pagada en un termini màxim de VINT (20) dies.

TERCER
L’entrega de la comanda, quan l’objecte de la mateixa sigui ja manuals, catàlegs o material informàtic, es realitzarà en el domicili que el CLIENT hagi designat en el moment de fer el pagament de la mateixa.
Aquesta entrega podrà ser realitzada a través del servei de correus fins al límit de 5 Kg, o be a través de qualsevol empresa de missatgeria, designada a tal efecte. Els paquets d’un pes superior a 5 Kg., serà lliurats obligatòriament a través de missatgeria.

QUART
El client podrà escollir entre dues formes de pagament:
• Amb targeta bancaria.
• Contra reemborsament.

Per realitzar el pagament a través de la seva targeta bancaria, el CLIENT dona el seu consentiment per comunicar les seves dades personals.

CINQUÉ
El preus dels articles sol·licitats, ja sigui formació online, com manuals, catàlegs o equips informàtics, inclouran els impostos corresponents en cada moment. A cada comanda s’afegirà una despesa fixa de despeses d’enviament (quan es tracti de manuals i equips informàtics), que inclou la gestió embalatge i enviament des de les nostres oficines. En el moment de confirmar la comanda, es donarà l’import final amb aquestes despeses incloses.

SISÉ
Dret a desistir el contracte.-
1.- El CLIENT té dret a desistir de la seva comanda en un termini de 7 dies naturals, en el cas que la venda s’efectuï al Principat d’Andorra, i de 14 dies, a la resta del territori europeu, sense necessitat de cap justificació. Passats aquests terminis, el dret de desistiment caducarà. Per a poder exercir aquest dret de desistiment (Art. 29 de la Llei 13/2013, de 13 de juny, de competència efectiva i protecció del consumidor), el CLIENT haurà de notificar en Email: info@tradersalertes.com. Per poder donar validesa el seu desistiment, el CLIENT haurà de comunicar-ho abans de la fi del termini establert. Queda exceptuada del dret de desistiment, segons estableix l’article 57 de la Llei 12/2013, del 13 de juny, del Comerç, la formació online de “trader” que sigui contractada a través de tradersalertes.com.
2.- En el cas que el CLIENT exerciti el seu dret de desistiment, li seran retornades totes les quantitats abonades, incloses les despeses d’enviament, en un termini màxim de 15 dies, a partir del moment en el que tinguem coneixement de la seva voluntat de desistir. Es procedirà a fer el reemborsament pel mateix mitjà pel qual el CKLIENT hagi fet el pagament. Aquest en el termini màxim de altres 15 dies, ja sigui per correu o empresa de missatgeria, procediria al retorn del material rebut al seu domicili. En el cas que es tractes de formació online, sols seria necessari retornar el material corresponent a la formació. El client es fa càrrec de les despeses de retorn.
En cap cas el CLIENT tindrà dret a cap tipus de devolució, ni s’acceptarà la devolució dels articles que retorni un cop superats els QUINZE (15) dies establerts en el present contracte.
3.- En el cas que el material rebut pel CLIENT resultes defectuós, sobretot pel que fa als equipaments informàtics, aquest s’hauria de posar immediatament en contacte amb TRADERSALERTES, ja sigui a través del telèfon o de l’adreça E-mail. Llavors se li indicarà de quina marea a de procedir.
Podrà retornar el material defectuós, a fi de rebre un altre en perfectes condicions, en un termini màxim de TRENTA (30) dies. O be li sigui retornat l’import íntegre del mateix, sempre pel mateix sistema de pagament.

SETÉ
Tot el material, especialment els equipaments informàtics frueixen d’una garantia de dos anys a partir del moment de la seva recepció per part del CLIENT (Art. 30 de la Llei 13/2013, de 13 de juny, de competència efectiva i protecció del consumidor). El CLIENT podrà sol·licitar, en cas de defecte o error en els equipaments, la seva substitució, reparació o devolució del seu import.

VUITÉ
La societat mercantil andorrana “TARGET DIFFUSION, SLU” s’obliga a guardar absoluta confidencialitat sobre la informació i documentació que el Client li faciliti, llevat de les indispensables per al compliment del present Contracte d’acord amb les següent previsions:

A. La societat s’obliga a no revelar ni utilitzar directament o indirectament la informació i coneixements adquirits, derivats de la relació contractual acordada entre les parts en altres serveis que no siguin l’objecte del present Contracte.
B. La societat es compromet a prendre les mesures necessàries, tant pel que fa als seus empleats com a tercers que poguessin tenir alguna relació amb el present Contracte, per assegurar el compliment de l’acordat en aquesta clàusula.
C. La societat s’abstindrà d’utilitzar la informació confidencial per a qualsevol altre propòsit (incloent, però sense limitar-se a ells, qualsevol propòsit competitiu comercial), diferent d’aquells relacionats directament amb l’objecte del present contracte. Igualment limitarà al mínim imprescindible el nombre de persones que tindran accés a la informació confidencial i han de complir amb el que disposa la legislació andorrana sobre protecció de dades de caràcter personal.
D. En aquest sentit, la societat es compromet a guardar el més absolut secret respecte de les dades de caràcter personal a què tinguin accés en compliment d’aquest contracte i a observar totes les previsions legals que es contenen en la Llei 15/2003, del 18 de desembre de Protecció de les Dades de Caràcter Personal, i en concret en el seu article 12, “Confidencialitat i seguretat”. En particular, la societat es compromet a no aplicar o utilitzar les dades de caràcter personal tractades o aquells als quals hagi tingut accés durant la prestació del servei, amb fi diferent del que figura en el present Contracte, ni a cedir-los, ni tan sols per seva conservació, a altres persones. S’obliga a mantenir un registre de la informació confidencial proporcionada al Prestador correlatiu amb un registre d’aquest últim. En aquest registre ha de constar en cada moment la localització d’aquesta informació confidencial i les persones que la tinguin en el seu poder. La inscripció del registre de referència, a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, és obligatòria, segons consta en l’article 28 de la Llei 15/2003, del 18 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
E. El CLIENT només farà còpies de la informació confidencial quan siguin necessàries per al desplegament i execució de l’objecte del present contracte.
F. No tindrà la consideració d’incompliment de l’obligació de confidencialitat de la informació prevista en la clàusula la revelació per la prestadora a persones físiques o jurídiques alienes al seu personal, com a conseqüència o en virtut de mandat legal provinent de resolució judicial o d’acord d’un òrgan administratiu d’obligat compliment, sempre que qualsevol d’ells no sigui conseqüència d’una actuació per part de la Part Domiciliaria.
G. Les parts respondran mútuament pels danys i perjudicis que puguin derivar de l’incompliment d’aquesta obligació.

NOVÉ
Per a tots els dubtes i qüestions a que pugui donar lloc l’aplicació, interpretació o execució del present contracte, les parts es sotmeten formalment i expressa, a la jurisdicció exclusiva dels Tribunals andorrans.

DESÉ

Les condicions d’accés a serveis tradersalertes.
a) L’accés als serveis tradersalertes.

Per accedir a una o més alertes serveis oferts pel distribuïdor,
l’usuari ha de: Tenir un correu electrònic vàlid o número de telèfon que pugui rebre missatges SMS o Internet per identificar la pàgina tradersalertes.com

Després d’haver signat aquest ordre.
Proporcionar el pagament dels imports facturats de dèbit.

b) el subministrament del senyal

L’usuari pot en cap cas la indemnització reclamació pels danys directes o indirectes a causa de la provisió del senyal o la interpretació que li seria atorgada en llocs aprovats, ja sigui per la pèrdua de beneficis i perjudicis que busquen ja sigui a favor o en nom d’un tercer.

c) Transmissió de senyal

El distribuïdor no és responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes resultants del fet de prevenir la transmissió del senyal i per qualsevol motiu.

d) Preus i canvis

Els beneficis dels operadors de telefonia o ISPs per rebre l’alerta segueixen sent responsabilitat de l’usuari final.

e) Subscripció

El distribuïdor es compromet a atorgar al subscriptor, a partir d’aquest contracte, l’accés al servei d’alertes.

L’usuari s’obliga a triar la subscripció que coincideixi amb les seves qualificacions: Individual o professional.

f) Confidencialitat

Les alertes de transmissió són estrictament personals a l’abonat i no pot ser conegut i utilitzat per si mateix. Per tant, el subscriptor no està autoritzat per a comunicar i difondre, ja sigui lliure o car, alerta als altres que a si mateix sense el consentiment per escrit del distribuïdor. El client assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús per part de l’usuari o per qualsevol altra persona, les alertes que es proporcionen. El subscriptor es compromet a prendre totes les mesures necessàries per impedir la recepció i / o utilitzar les alertes d’altres que l’usuari i per protegir la seva confidencialitat. El subscriptor ha de garantir el compliment de les disposicions d’aquesta secció per part de l’usuari o de qualsevol persona sota la seva autoritat.

g) Obligació

El subscriptor reconeix expressament que el distribuïdor és responsable només una obligació de mitjans i no de resultats per a la realització de qualsevol prestació d’assistència i manteniment com a part del servei i que, qualsevol que sigui la complexitat de la prestació. El subscriptor es compromet a utilitzar l’equip que s’ajusta per rebre alertes. L’usuari es compromet a no redistribuir les alertes posats a la seva disposició.

h) Estalvi

El subscriptor és l’únic responsable de l’ús que faci de la informació adquirits i assumir tots els riscos associats a aquest ús. En particular, és per al client a prendre totes les mesures necessàries per a preservar la integritat de les seves advertències i les seves dades, especialment mitjançant l’aplicació dels procediments de còpia de seguretat apropiades.

i) Responsabilitat

El distribuïdor no pot ser considerada responsable de cap dany indirecte, incidental o conseqüent resultant de retard o incompliment de servei, incloent, però no es limiten als guanys i les pèrdues de perdudes victòria, aquesta exempció de responsabilitat segueix sent vàlid fins i tot si el distribuïdor ha estat advertit de la possibilitat d’aquests danys. No obstant això, la responsabilitat del distribuïdor no pot excedir, pels danys directes o indirectes, l’import del preu pagat per l’abonat al distribuïdor per a la prestació de serveis durant l’any calendari. Cap de les parts serà responsable pel retard o incompliment de les seves obligacions per causes de força major. Les disposicions d’aquest paràgraf, però, en cap cas podran eximir a una de les parts per a resoldre l’altra qualsevol quantitat que deu.

j) Terminació

El servei d’alerta es paga per avançat. Per tant, el contracte s’estén fins al final del període i / o la quantitat d’alertes comprats.
El distribuïdor pot, sense perjudici de les seves altres drets i recursos, donar per acabat aquest contracte de ple dret i sense compensació per l’incompliment de l’usuari subscrit a una de les seves obligacions, en aquest cas, el preu de ‘subscripció actual no serà retornat a l’usuari.

k) Elecció alerta

El distribuïdor és lliure de triar els instruments que envia alertes. L’usuari pot en cap cas alertes de reclamació altres instruments siguin les que siguin.

© 2016 – 2026 TARGET DIFFUSION SLU

EnglishFrançaisEspañol